Yooyoung Ko

Yooyoung Ko

Industrial Design

yooyoung@andrew.cmu.edu