Zai Aliyu

Zai Aliyu

Communication Design and HCI

zoa@andrew.cmu.edu